kleinkind.jpg

توصیە و راهنمایی والدین در مورد کمک بە کودکان خردسال پس ازتجربە آسیب پذیری )تروما)

اگر فرزند شما ...مشکل خواب دارد، نمیخواهد بە رختخواب برود، نمیخواهد تنها بخوابد و یا شبها با فریاد کشیدن بیدار میشود.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • زمانیکە کودکان ترس داشتە باشند، میخواهند با کسانی باشند کە بە آنها کمک کنند تا احساس امنیت کنند و آنها نگرانند اگر پیش شما نباشند.
 • اگر شما هنگام آسیب پذیری از هم جدا بودە باشید، تنها بە رختخواب رفتن آن مسئلە را تداعی نماید.
 • در زمان خواب خاطرەها دوبارە میشوند چرا کە شما مشغول هیچ کار دیگری نمیباشید. انسانها اغلب خواب چیزهایی را میبینند کە از آنها ترس دارند و بە این دلیل از آن واهمە دارند کە بخوابند

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • اگر مایلید بگذارید فرزندتان پیش شما بخوابد. بە او بگوئید این فقط برای الان است.
 • وقت خواب را همیشە رعایت نمایید بە همراه یک قصە، یک دعا و در آغوش کشیدن.این کار را هر روز انجام دهید طوریکە کودک بر حسب عادت بداند چە چیزی در انتظار اوست.
 • او را بگیرید و بە او بگوئید کە او در امنیت است و شما پیش اوبودە و او را تنها نمیگذارید. این را درک کنید کە مشکلات او عمدی نمیباشد. این امر بە زمان نیاز دارد اما در صورتی کە کودک احساس امنیت نماید بهتر میخوابد.

اگر فرزند شما نگران است، کە اتفاق بدی برای شما بیافتد. )احتمالأ شما هم چنین نگرانیهایی داشتە باشید.)

چگونە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • این مسئلە عادی میباشد کە انسان پس از یک تجربە خطرناک ترس داشتە باشد.
 • این ترس قویتر میباشد چنانچە کودک در هنگام آسیب پذیری از عزیزان خود دور بودە باشد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە کودکتان و خودتان یادآوری کنید کە شما در امنیت هستید.
 • در صورتیکە در امنیت نمیباشید، راجع بە این امر صحبت کنید کە در راه رسیدن بە آن هستید.
 • برنامەریزی کنید کە چە کسی بە فرزند شما رسیدگی کند در صورتیکە اتفاقی برای شما بیافتد. این احتمالأ بە شما کمک کند تا نگرانی کمتری داشتە باشید.
 • با کودک خود کارهای خوشایندی را انجام دهید.

اگر فرزند شما همیشە گریە و نالە کند زمانی کە شما او را ترک کنید، حتی اگر شما بخواهید تنها بە دستشویی بروید. ...تحمل آنرا نداشتە باشد کە از شما جدا شود.

چگونە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکانی کە هنوز زبان باز نکردە باشند یا توانائی آنرا نداشتە باشند کە بگویند چە احساسی دارند، ترس خود را از طریق، خود را بە بغل چسباندن و گریە کردن نشان میدهند.
 • خداحافظی احتمالأ فرزند شما را بە یاد جدایی در زمان آسیب پذیری میاندازد.
 • بدن کودک در مقابل جدایی واکنش نشان میدهد: تنفس کم میشود، ضربان قلب افزایش میابد. چیزی در درون بە او میگوید، نە من نباید تو را از دست بدهم
 • فرزند شما سعی در آن ندارد شما را کنترل نمودە یا تحت
 • او ممکن است بترسد حتی اگر اشخاص دیگر بروند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • سعی کنید نزد فرزند خود ماندە و از جدایی خودداری نمایید.
 • برای جدایی کوتاه )خرید، دستشویی( بە او کمک خواهید نمود اگر راجع بە احساسش صحبت نمودە و آن را بە خاطرە بد نسبت دهید. بە او بگویید کە شما دوستش دارید و این جدایی فرق میکند و شما الان برمیگردید: تو میترسی. تو نمیخواهی من بروم چرا کە تودر آن زمانی کە با هم نبودیم، نمیدانستی من کجا بودم.
 • در صورت طولانی بودن جدایی فرزند خود را نزد آشنایان بگذارید. بە او بگویید کە کجا و چرا میروید و کی برمیگردید. همچنین بە او بگویید کە در فکرش هستید. عکس یا چیز دیگری از خود برای او بگذارید و در صورت امکان بە او زنگ بزنید. هنگام برگشت بگویید کە دلتان برایش تنگ شدە بود، کە بە یادش بودید و میخواستید حتمأ نزدش برگردید. اینها را میبایستی همیشە تکرار نمایید.

اگر فرزند شما با غذا خوردن مشکل داشتە باشد، پر خوری کردە و یا از خوردن غذا امتناع کند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • استرس از جوانب مختلف فرزند شما را تحت تاثیر میگذارد، از جملە اشتها.-
 • گرچە تغذیه مهم میباشد ولی چنانچە شما بیش از حد بە آن توجە نمائید، میتواند باعث استرس و تندی در رابطە گردد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • زیاد نگران نباشید. بە محض انکە درجە استرس کودکتان پائین آمد، میتوانید وضعیت خوردن غذا را عادی سازید.
 • غذا را با هم بخورید و اوقات غذا خوردن را در محیطی آرام و دوستانە بسر برید.
 • میان وعدەهای غذایی چیزهای سالمی را برای کودکتان آمادە کنید چرا کە کودکان اغلب در میان وعدەها دوبارە چیزی میخورند.
 • اگر شما نگران هستید و یا فرزندتان وزنش شدیدأ کم شود، بە نزد دکتر اطفال بروید.

اگر فرزند شما توانایی آنرا نداشتە باشد کارهای همیشگی را انجام دهد (مثلأ رفتن بە دستشویی). مانند حالت عادی صحبت نکند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • اگر کودکان کم سن در معرض فشار و ترس قرار گیرند، خیلی اوقات آنها توانایی هایی را کە تازە کسب کردە بودند برای مدتی از دست میدهند.
 • کودکان از این طریق بە ما میفهمانند کە دارای مشکلی هستند و بە کمک ما نیاز دارند.
 • از دست دادن یک مهارت و توانایی پس از کسب آن از جانب کودک )مانند خیس کردن رختخواب( میتواند باعث شرم و سردرگمی شود. والدین میبایستی از کودک حمایت نمودە و وی را درک نمایند
 • فرزند شما این کار را عمدأ انجام نمیدهد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • از انتقاد کردن خودداری نمائید. آن باعث نگرانی میشود کە شاید توانایی یادگیری ندارد.
 • بە فرزند خود اجبار نکنید چرا این موضوع فقط نزاع شدیدی را بە دنبال خواهد داشت.
 • بە جای آنکە بە توانایی وی اشارە نمایید )مانند عدم استفادە از لگن( بە او کمک کنید کە احساس نماید شما درکش میکنید، دوستش و قبولش دارید.
 • بە محض آنکە فرزندتان احساس امنیت مجدد نماید، دوبارە تواناییهای از دست رفتە را باز خواهد یافت.

اگر فرزند شما اگر فرزند شما بدون ملاحظە بودە و دست بە کارهای خطرناک بزند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • شاید این امر برایتان عجیب باشد اما کودکان اگر احساس ناامنی کنند، دست بە کارهای خطرناک میزنند.
 • فرزندتان با رفتار خود میخواهد بە شما بفهماند کە بە شما نیاز دارد. او میخواهد کە شما بە وی نشان دهید کە وجود ش برایتان مهم بودە و وقت خود را صرف او میسازید.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • امنیت را تأمین کنید. در صورت لزوم آرام باشید و او را در آغوش بگیرید.
 • بە او بگویید کاری را کە در حال حاضر انجام میدهد، خطرناک است، کە او برای شما مهم است و شما نمیخواهید کە بلایی سرش بیاید.
 • بە فرزند خود راههای مثبت دیگری را نشان بدهید کە از آن طریق بتواند توجە شما را جلب نماید.

اگر فرزند شما اگر فرزند شما از چیزهایی بترسد کە قبلأ از آنها نمیترسید.

اگر فرزند شما از چیزهایی بترسد کە قبلأ از آنها نمیترسید.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکان کم سال در مورد والدینشان فکر میکنند کە ایشان قدرت مطلق دارند و میتوانند از آنها در برابر همە چیز حمایت نمایند. این طرز فکر بە آنها کمک میکند کە احساس امنیت کنند
 • این باور بە دلیل آنچە کە اتفاق افتادە خدشەدار گشتە است و بدون آن دنیا خطرناک مینماید.
 • چیزهای فراوانی میتوانند فرزند شما را بە یاد آن واقعە بیاندازند )باران، زلزلە دوباره، آمبولانس، فریاد انسانها، نگاهی ترسناک بە او( و اینها وی را بە ترس میاندازند.
 • این تقصیر شما نبودە بلکە تأثیر آن حادثە میباشد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • در صورتی کە فرزندتان دچار ترس باشد با او در این مورد صحبت کنید کە چگونە اطمینان خاطر بیشتری بە وی میدهید.
 • در صورتی کە چیزی آن واقعە بد را بە یاد فرزندتان بیاندازد و آن دوبارە باعث نگرانی شود کە مبادا آن واقعە تکرار شود، بە او کمک کنید تا متوجە شود، چیزی کە امروز میگذرد متفاوت میباشد )مانند باران یا اشخاصی کە فریاد میزنند( با آنچە کە در زمان آن واقعە اتفاق افتادە است
 • اگر فرزندتان از دیو میترسد، با او بروید و آن دیو رابیرون کنید: ”گم شو ای دیو، بچە من را اذیت نکن! من این دیو را میترسانم و او فرار خواهد کرد: آآآآآ”
 • فرزند شما کوچکتر از آن است کە درک کند و متوجە باشد کە شما او را چگونە محافظت کردەاید اما شما بە یاد بیاورید کە چە کارهای خوبی انجام دادەاید.

اگر فرزند شما اگر فرزند شما حالت تشویش و هیجان زدگی داشتە باشد و نتواند آرام بنشیند و توجە کند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • ترس میتواند باعث عصبی شدن شود کە در جسم انسان بماند.
 • اشخاص بزرکسال گاهی هنگام نگرانی قدم میزنند. کودکان میدوند ومیپرند ورجە وورجە میکنند.
 • در صورتی کە جسم ما پر از چیزهای منفی باشد، مشکل میتوانیم بە مسائل دیگر توجە نماییم.
 • بعضی از کودکان هم ذاتأ فعال میباشند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە فرزندتان کمک کنید تا احساسات خود را درک نماید )مانند ترس و عصبانیت( بە او اطمینان خاطر دهید کە در امنیت بە سر میبرد.
 • بە فرزندتان کمک کنید دیگر عصبی نباشد: ورزش،ژیمناستیک، دویدن، تنفس عمیق و آهستە.
 • با هم بنشینید و مشغول چیزی شوید کە هر دو از آن لذت میبرید: انداختن توپ، خواندن کتاب، بازی کردن، نقاشی. حتی اگر فرزندتان آرام نگیرد، باز هم بە او کمک میکند.
 • اگر فرزندتان ذاتأ فعال میباشد، بە جنبە مثبتش بنگرید. بە آن انرژی فکر کنید کە او برای انجام کارها صرف مینماید و دنبال کارهایی برای او باشید کە با نیازهایش تناسب دارد.

اگر فرزند شما با خشونت بازی کند. همیشە راجع بە آن واقعە بد و عواقب ناخوشایندی کە شاهد آن بودە صحبت کند.

چگەنە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکان اکثرأ از طریق بازی صحبت میکنند. امکان دارد آنها از طریق بازی خشونت آمیز بە ما بگویند کە مسائل بسیار دیوانەوار بودە یا هستند، و آنها چە احساسی در درونشان دارند.
 • هنگامی کە فرزند شما راجع بە آنچە اتفاق افتادە صحبت میکند، امکان دارد کە وی یا شما شدیدأ دچار احساسات شوید )ترس، غمگینی یا عصبانیت(.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • اگر میتوانید تحمل کنید بە فرزندتان گوش دهید زمانی کە آنرا بر زبان میاورد.
 • هنگامیکە بازی میکند ببینید چە احساسی دارد و کمکش کنید و بە او بگویید. آنجا باشید تا از او حمایت کنید )در آغوش گرفتن، آرام کردن(.
 • اگر او بسیار هیجان زده بودە و یا جواب ندهد، همیشە همان صحنەهای تکاندهندە را اجرا نماید، بە او کمک نمائید تا دوبارە آرام گیرد، احساس امنیت نماید، بە آن فکر کنید آیا برخورداری از کمک حرفەای سودمند نمیباشد؟

اگر فرزند شما دائمأ در حال خواستن باشد با یک حالت تسلط. تکروی نماید و با سماجت خواهان آن باشد کە همە چیز بە میل او پیش رود.

چگەنە میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کودکان در سن ١٨ ماهگی تا ٣ سالگی اکثرأ مطالبەهای بسیاری دارند.
 • این میتواند بە اعصاب برود اما این یک روند عادی تکامل است و بە ایشان میاموزد کە آنها مهم هستند و میتوانند در اموری تأثیر گذار باشند.
 • کودکان در صورت نداشتن اطمینان احتمال دارد مصرتر و خواهانتر از حالت عادی باشند. این یک روش سرکردن با ترس میباشد. آنها بە خود میگویند” مسائل آنقدر دیوانەوار هستند و من باید روی یک چیز کنترل داشتە باشم!”

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە خاطر بیاورید کە فرزندتان تسلط آمیز و بد نیست. این عادی میباشد، شاید در حال حاضر شدید باشد چون احساس ناامنی میکند.
 • کاری کنید کە فرزندتان بر روی چیزهای کوچک کنترل داشتە باشد. بە او در مورد لباس پوشیدن و غذا خوردن و بازی کردن و خواندن، امکان انتخاب دهید. در صورت داشتن کنترل در امور کوچک میتواند احساس بهتری داشتە باشد. امکان انتخاب و کنترل را از طریق ساختار و عادی و روزمرە نمودن جبران کنید. اگر او بە تنهایی تصمیم بگیرد احساس نااطمینانی خواهد کرد.
 • او را در آزمودن چیزهای تازە تشویق نمائید. او احساس کنترل بیشتری میکند اگر کفشهایش را خودش بپوشد، بازی پازل نماید یا یک لیوان نوشیدنی بیاورد.

اگر فرزند شما قابل تحریک بوده بە همراه عصبانیتهای شدید. خیلی بیشتر از حالت عادی جیغ و داد بکشد.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • قبل از آن واقعە نیز فرزند شما دچار عصبانیت میشد. این یک بخش عادی از تکامل میباشد. این امر کە آنها نتوانند بگویند چە میخواهند و نتوانند کاری انجام دهند خیلی باعث یاس ایشان است.
 • هم اکنون مسائل زیادی فرزند شما را بە خود مشغول نمودە کە باعث عصبانیت وی میباشد )و نیز شما( و او مجبور است گریە کند و فریاد زند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە او بگوئید، شما متوجە هستید کە برای فرزندتان خیلی سخت میباشد: “در حال حاضر بد پیش میرود، بسیار ترس برانگیز است. ما نە تلویزیون و نە اسباب بازی داریم، و تو عصبانی هستی!”
 • بیشتر از حالت عادی عصبانیت وی را تقبل کنید و بیشتر با محبت واکنش نشان دهید تا با نظم و انظبات. شما احتمالأ در حالت عادی این کار را انجام نمیدهید اما در حال حاضر وضعیت عادی نمیباشد. در صورتی کە کودکتان گریە نمودە و فریاد زند، نزد او ماندە و بە او بگویید کە شما پیشش هستید. در صورت افزایش تعداد و عمق عصبانیت میتوانید برای وی مرز بگذارید.

اگر فرزند شما شما را بزند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • کتک زدن برای کودکان یک راه مکالمە میباشد
 • اگر کودکان اشخاص بزرگ را بزنند، آنزمان ایشان احساس امنیت نمیکنند. این باعث ترس است اگر بتوان کسی را زد کە باید از ما حمایت نماید.
 • یک عامل دیگر زدن هم میتواند آن باشد کە آنها اشخاص دیگر را در هنگام دعوا دیدەاند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • هر بار کە فرزندتان بزند بە او بگویید کە این کار خوبی نیست. دست او را بگیرید طوریکە نتواند بزند و بنشانیدش. برای مثال بگویید، این کار خوبی نیست وقتی میزنی. این خطرناک است. هر وقت بزنی میبایستی بنشینی.
 • اگر وی بە اندازە کافی سن دارد، کلماتی را کە باید استفادە نماید یادش بدهید و یا بگویید کە چە کار کند: “از زبانت استفادە کن. بگو من اسباب بازی را میخواهم!”
 • بە او کمک کنید کە عصبانیتش را از راە دیگری خنثی نماید: بازی کردن، با هم صحبت نمودن، نقاشی.
 • اگر شما با اشخاص بزرگسال کشمکشی دارید، آنها را بدون حضور فرزند حل نمایید، بدون آنکە او شما را ببیند یا بشنود. در صورت لزوم در مورد احساساتتان با یک دوست یا مشاور صحبت نمایید.

اگر فرزند شما بگوید: گم شو، از تو متنفرم! بگوید: اینها همەاش تقصیر تو است.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • مشکل اصلی همان واقعە )آسیب پذیری( میباشد و هرچە کە بعد از آن رخ دادە. اما فرزند شما کوچک تر از آن میباشد کە توانایی درک آنرا داشتە باشد.
 • اگر اموری با مشکلات برخورد نمایند، کودکان اغلب از والدینشان عصبانی میشوند، چرا کە ایشان فکر میکنند شما میبایستی جلوی آن اتفاقات منفی را میگرفتید.
 • شما گرچە تقصیری ندارید، اما الان موقع مناسبی نمیباشد کە از خود دفاع کنید، فرزند شما به شما نیاز دارد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە یاد بیاورید کە فرزندتان چە تجربەای نمودە. او در حال حاضر میگوید: من عصبانی هستم و میباید با احساسات مشکلی دست و پنجە نرم کنم
 • در مورد حس عصبانیت بە فرزندتان کمک نمایید، با مواظبت سوی آنرا بە آن واقعە ببرید: “تو واقعأ عصبانی هستی. مسائل بد بسیاری اتفاق افتادە. من هم عصبانی هستم. من آرزو داشتم کە این اتفاقات نمیافتاد، اما پدران و مادران هم نمیتوانند همیشە جلوی تمام اتفاقات بد را بگیرند. واقعأ برای هر دویمان سخت است.

اگر فرزند شما مایل بە بازی کردن نمیباشد، میخواهد فقط کاری انجام دهد. مثل آن میماند کە احساسی ندارد )خوشحالی یا غمگینی(.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • فرزند شما بە شما نیاز دارد. وقایع بسیاری صورت گرفتەاند و او احتمالأ احساس غمگینی و یا بی اختیاری مینماید.
 • هنگامیکە کودکان تحت فشار باشند، عدەای فریاد میکشند و عدەای سکوت میکنند و هر دو دستە بە اشخاصی کە ایشان را دوست دارند، نیاز دارند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • در نزدیک فرزند خود بنشینید. بە او بگویید کە شما بە او میرسید.
 • در صورت توان احساساتتان را بر زبان بیاورید. بە او بگویید کە بلامانع میباشد غمگین و عصبانی بودن یا احساس ترس نمودن: “مثل آنکە تو هیچ کاری نمیخواهی بکنی. من از خودم میپرسم آیا تو غمگینی؟ مانعی ندارد اگر غمگین باشی من پیشت میمانم.”
 • سعی کنید با فرزندتان کاری انجام دهید، هر کاری باشد، مثلأ کاری کە دوست داشتە باشد: خواندن کتاب، آواز، باهم بازی کردن.

اگر فرزند شما بسیار گریە کند

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • شاید خانوادە شما بە خاطر آن واقعە متحمل تغییرات و مشکلاتی شدە باشد و این طبیعی میباشد اگر فرزندتان غمگین باشد.
 • هر گاه احساس نمودید کە فرزندتان غمگین است وی را دلداری دهید، شما با اینکار به او کمک مینمایید حتی اگر او غمگین بماند.
 • اگر خود شما دچار غمگینی شدید شدە باشید، بهتر است کە از جایی کمک بگیرید. سلامتی فرزندتان بە سلامتی شما بستگی دارد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند
 • بە او کمک کنید تا احساس خود را بە زبان آورد و احتمالأ اینکە چرا اینگونە احساس میکند: “فکر کنم تو غمگین هستی، چیزهای غمگین بسیاری اتفاق افتادەاند، مانند...”
 • از او حمایت کنید، در کنارش بنشینید و بیش از حد معمول بە وی توجە نمایید.
 • بە او کمک کنید تا با امید بە آیندە بنگرد. این مهم میباشد کە بە آن فکر نمود و راجع بە آن صحبت نمود کە زندگییتان چگونە ادامە پیدا خواهد کرد و چە چیزهای خوبی را با هم تجربە خواهید نمود، مانند پیادە روی کردن، بە پارک یا باغ وحش رفتن، با دوستان بازی کردن.
 • از خودتان مراقبت نمایید.

اگر فرزند شما خیلی برای کسانی دلتنگی میکند کە پس از آن واقعە بد دیگر نمیتوان آنها را دید.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • هرچند کودکان همیشە توانایی آنرا ندارند کە احساس خود را بازگو کنند، باید متوجە آن بود کە برای آنها دشوار است تماس خود را با اشخاص مهم از دست دهند.
 • در صورت فوت شخصی کە با فرزند شما نزدیک بودە، احتمالأ فرزندتان واکنش قویتری نسبت بە آن واقعە نشان میدهد. در صورت ادامە این حالت در مدت بیش از ٢ هفتە، بهتر است تقاضای کمک حرفەای نمایید.
 • کودکان معنی مرگ را نمیفهمند و امکان دارد بپندارند کە آن شخص باز خواهد گشت.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • در صورت امکان بە فرزندتان کمک کنید کە بە شیوەای ارتباط خود را با کسانی کە دیگر آنها را نمیبیند حفظ نماید )فرستادن عکس و کارت پستال، تلفن،(.
 • بە او کمک کنید راجع بە انسانهای مهم صحبت نماید. ما اگر از انسانهای دیگر جدا هم باشیم میتوانیم احساسات مثبتی نسبت بە آنها داشتە باشیم، هنگامیکە از آنها یاد کنیم و در بارە ایشان حرف بزنیم.
 • بە آن اذعان کنید کە سخت میباشد اگر انسان امکان دیدن کسانی را کە دوستشان دارد، نداشتە باشد. این غمگین کنندە میباشد.
 • اگر کسی فوت کردە باشد بە سوالات کودک جواب صادقانە دهید بە زبانی قابل فهم. در صورت واکنشهای شدید کە بیش از ٢ هفتە بە طول بیانجامد، بە دنبال کمک از جانب اشخاص متخصص باشید.

اگر فرزند شما برای چیزهایی دلتنگی میکند کە پس از آن واقعە بد از دست رفتەاند.

چگونه میتوانم فرزند خود را درک کنم

 • هنگامیکە واقعەای باعث زیان فراوانی در خانوادە و دور و بر شود، انسان بە سادگی فراموش میکند کە از دست دادن یک اسباب بازی و یا یک چیز مهم دیگر برای فرزندتان )مانند یک پتوی محبوب( چە معنایی دارد.
 • اگر فرزندتان برای اسباب بازیش سوگواری کند، این میتواند بە معنی سوگواری برای تمام چیزهایی باشد کە قبل از بروز آن واقعە صاحبش بودید.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند بە فرزندتان اجازە دهید احساس غمگینی خود را نشان دهد. این غم انگیز میباشد کە او پتو یا اسباب بازی خود را از دست دادە است.
 • در صورت امکان چیزی را جایگزین پتو یا اسباب بازی نمائید، چیزی از جانب کودک مورد قبول باشد
 • افکار او را بە فعالیتهای دیگر جلب نمائید.

مخاطب

می توانید از طریق تماس زیر برای ما پیام ارسال کنید:

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Klosterstraße 64, 10179 Berlin

E-Mail: info@bptk.de

Tel.: 030 278785-0

Fax: 030 278785-44