jugendliche.jpg

توصیە و راهنمایی والدین در مورد کمک بە نوجوانان پس از تجربە آسیب پذیری )تروما(*

عکس العمل ها: فاصلە گرفتن، احساس شرم و گناه

عکس العمل والدین

 • محیط امنی را برای صحبت با نوجوان در مورد آن واقعە و احساسات او نسبت بە آن بوجود آورید.
 • گوشزد کنید کە این احساسات عادی میباشند. احساسات بیش از حد در مورد مسئولیت خود و گناه را از طریق نگاهی واقع بینانە در مورد امکانات واقعی تصحیح نمایید.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • “بسیاری از کودکان و بزرگسالان احساسی مانند تو دارند، آنها عصبانی بودە و خود را مقصر میدانند کە چرا کار بیشتری انجام ندادەاند. تو گناهی نداری.”

عکس العمل ها: تغییر نظر راجع بە خود

در مورد ترسهایش، احساس ضعف و ترس از آنکە دیگران برچسب غیر عادی بودن بە او بزنند.

عکس العمل والدین

 • بە او نشان دهید کە این احساسات عادی میباشند.
 • رابطە بین اعضای خانوادە و اشخاص هم سن را بیشتر ساختە و تحکیم بخشید، بدینگونە در زمان پس از فاجعە بە کمک لازم دسترسی خواهید داشت.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • “من هم چنین احساسی داشتم. من میترسیدم و احساس ضعف میکردم. خیلی از آدمها بعد از چنین فاجعەای همین احساس را دارند، حتی اگر آنها بە ظاهر آرام باشند.
 • “ گوشی من دوبارە کار میکند، چرا زنگی بە دوستت نمیزنی تا حالش را بپرسی؟”
 • “ممنون از اینکە با خواهر و برادر کوچکت بازی کردی. الان حالشان خیلی بهتر است.”

عکس العمل ها: رفتارهای خطرناک

سوءاستفادە از الکل و مواد مخدر، رفتارهایی کە باعث تصادف شوند

عکس العمل والدین

 • او را متوجە کنید کە چنین رفتارهایی یک روش خطرناک برخورد با موضوع میباشد، پس از آنکە انسان چنین تجربەای کردە باشد، تا با احساسات قوی ناشی از آن )مانند عصبانیت( سر و کلە بزند.
 • دسترسی بە الکل و مواد مخدر را محدود کنید.
 • از او بخواهید بە شما بگوید کە کجا میرود و چە میکند. این کنترل زیادی میبایستی محدود بە زمان پس از واقعە بماند.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

-خیلی از نوجوانان و بعضی از بزرگسالان پس از چنین واقعەای کنترل خود را از دست داده و عصبانی میشوند. آنها فکر میکنند کە الکل یا مواد مخدر بە ایشان کمک میکند. اینکە انسان چنین پندارد عادی میباشد، اما این کار خوبی نیست اگر چنین عمل کنیم.”

 • “در چنین زمانی مهم است کە من بدانم تو کجا هستی و چگونە میتوانم با تو تماس بگیرم.” بە او بگویید کە این کنترل زیاده تنها برای مدت محدودی میباشد تا زمانیکە دوبارە همە چیز عادی شود.

عکس العمل ها: ترس از آنکە واقعە دوبارە تکرار شود بە همراە خاطرات و واکنشهای ناخوشایند و قوی مربوطە

عکس العمل والدین

 • بە فرزندتان کمک کنید تا حالتهای تداعی واقعە را بشناسد )مثلأ آدمها، اماکن، صداها، بوها، احساسات وقت شبانە روز(. تفاوت بین آن فاجعە و خاطرات بعدی مربوط بە آنرا برایش توضیح دهید.
 • بە او بگویید کە گزارشات خبرگزاریها در مورد واقعە میتواند باعث ترس از تکرار آن شود.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • “اگر آن دوبارە یادت میافتد، میتوانی سعی کنی و بە خودت بگویی: من الان غمگینم چرا کە آن واقعە بە یادم افتادە، اما الان فرق میکند، دیگر آتشی در میان نیست و من در امنیت هستم.”
 • پیشنهاد کنید “بە اخبار گوش دادن میتواند حالت را بدتر کند چرا کە آنها همیشه آن تصاویر را نشان میدهند. بهتر نیست جستجو در اینترنت را خاتمە دهیم؟”

عکس العمل ها: تغییر ناخودآگاه در روابط با انسانها

نوجوانان میتوانند خود را از والدین و خانوادە و حتی از دوستان هم سن خود دور سازند. امکان دارد آنها بە شدت در مورد رفتار والدین در هنگام خطر واکنش نشان دهند.

عکس العمل والدین

 • بە او بگویید کە در چنین حالتهایی انتظار زیر فشار رفتن روابط میرود. گوشزد کنید کە دوستان و خانوادە یک حمایت لازم را در روز مبادا تشکیل میدهند.
 • از او بخواهید کە در صورت اختلاف نظر با اعضای دیگر خانوادە در مورد آن فاجعە بە نظر ایشان احترام بگذارد.
 • مسئولیت را در مورد احساسات خود بە دوش بگیرید.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە عنوان خانوادە زمان بیشتری را صرف آن کنید کە حال تک تک افراد چە طور است. بگویید: “همە میدانند این عادی میباشد کە پس از چنین واقعەای همە بە هم سرکوفت میزنند. باید ممنون باشیم کە همدیگر را داریم.”
 • میتوانید بگویید: “خوشم آمد کە دیشب هنگامیکە برادرت داد زد، خونسرد ماندی. میدانم کە او تو را هم بیدار کرد.”
 • “معذرت میخواهم کە دیروز با تو کمی تند بودم. من بیشتر سعی میکنم کە خونسرد بمانم.”

عکس العمل ها: تغییرات بنیادی در طرز تفکر

عکس العمل والدین

 • توضیح دهید کە تغییر افکار انسانهایی کە چنین چیزی را تجربە کردەاند، عادی میباشد و این پس از سپری شدن زمان بە حالت اولیە بازمیگردد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • “ما همە زیر فشار زیادی هستیم. هنگامیکە زندگی مسیرش چنین عوض شود، خیلی از آدمها احساس ترس یا عصبانیت میکنند و یا احساس انتقامجویی. شاید الان تصورش سخت باشد، اما حال همە بهتر خواهد شد، همینکە زندگی کمی مرتب شود.”

عکس العمل ها: نگرانی در مورد قربانیان دیگر یا خانوادە

عکس العمل والدین

 • در مورد خواست کمک او بە دیگران از وی حمایت کنید. اما او نباید این احساس را داشتە باشد کە مانند بزرگسالان در مورد مسائل مسئول میباشد.

مثالهایی برای آنچە والدین میتوانند بگویند یا انجام دهند

 • بە او کمک کنید پروژەهای مهم و مناسب را تشخیص دهد )مانند خرید کردن(.

مخاطب

می توانید از طریق تماس زیر برای ما پیام ارسال کنید:

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Klosterstraße 64, 10179 Berlin

E-Mail: info@bptk.de

Tel.: 030 278785-0

Fax: 030 278785-44